නවතම තොරතුරු

 • 23 මාර්2018
  Posted by CDB Finance PLC
  Joint Winner in the Finance & Insurance Sector at the ACCA Sustainability Reporting Awards Unique stakeholder engagement initiatives and expansive vision hailed by judging panel   With sustainability being the axis on which its business model is founded, Citizens Development තවත්...
 • 23 මාර්2018
  Posted by CDB Finance PLC
  Integrates wide range of financial solutions into uplifting lifestyles Creates a platform for financial empowerment through strategic expansion   One of Sri Lanka’s Top Seven NBFIs whose focus on being a financial powerhouse that fosters entrepreneurial innovation and workmanship remains තවත්...
 • 17 අප්‍රි2018
  Posted by CDB Finance PLC
  CDB inked a groundbreaking MCA record when it donned the crown of Runner Up in the BMW-Hyundai Trophy – MCA ‘C’ Division 50 Over League Tournament 2018.  Sponsored by Prestige Automobile (Pvt) Limited for the seventh time, CDB etched its තවත්...
 • 19 අප්‍රි2018
  Posted by CDB Finance PLC
  11th donation presented under the CDB Pariganaka Piyasa flagship CSR programme 420 students and entire Devipahala Kuruwita community to benefit A total of LKR 13.5 Mn investment since 2007 benefitting nearly 12,500 students Empowering Sri Lanka’s young people with the තවත්...
 • 27 අප්‍රි2018
  Posted by CDB Finance PLC
  Uses social media platforms for fund transfers Yet another first in the financial services industry in Sri Lanka Optimising use of social media to maximise financial inclusiveness Trailblazing yet another revolutionary breakthrough in fund transfers in the country, Citizens Development තවත්...
 • 08 මැයි2018
  Posted by CDB Finance PLC
  Photo caption:  Multiple medal winners at the 38th Masters Athletic Championship 2018 in Mangalore India, CDB’s Senior Executive -  Customer Relations Nadeeka Perera and Senior Executive– Credit Operations Dananja Krishantha Liyanage show off the gold, silver and bronze medals they තවත්...
 • 01 ජූනි2018
  Posted by CDB Finance PLC
  An Autism Trust Fund, CDB and SLACD joint initiative CDB continues Autism Awareness efforts jointly with SLACD and Ampara District Hospital Autism Awareness Walk to commemorate Autism Awareness Month held in Ampara   With April marking Autism Awareness Month, the තවත්...
 • 21 ජූනි2018
  Posted by CDB Finance PLC
  Profit after tax up 39% at 1.4 Bn Total assets surpass Rs.75 Bn mark, up 40% Early Adoption of SLFRS 9 “Financial Instruments” The multi-award winning Citizens Development Business Finance PLC (CDB), which has continuously sustained impressive financial performance year-on-year, තවත්...

CDB Real Savings ඉතුරුම් ගිණුම
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

CDB Real Savings offers you the highest interest rate for your savings account. Open a savings account at any of our branches located island wide and start multiplying your hard-earned money!

What are the benefits of CDB Real Savings account?

• Up-to 7% interest on savings deposit

Slab Value Interest Rate
Above 100,000 7%
99,999 – 50,000 5.5%
49,999 – 0 4.5%

• FREE Internet banking

• FREE ATM Withdrawals* (Maximum up to 4 times per months)

• FREE SMS Alerts on transactions

• Facility to remit your salary to directly to your account

• Standing order facility

• Open a savings account for a minimum amount of Rs.500/-

• VISA International Debit Card

*Customer has to maintain a savings account balance of Rs. 10,000/= or above by the end of month to experience above mentioned free internet banking, free ATM withdrawals, free SMS alerts on transaction.

Who is eligible to open this account?

• Any individual who is a resident of Sri Lanka and is over the age of 18 years
• Minimum deposit: Rs. 500

How do I open an account?

• Visit any of our branches located island wide or call us on +94 117 388 388 (for door-step service).

How do I make withdrawals?

• Withdraw cash from any VISA ATM using your CDB Visa Debit Card
• Over-the-counter at any of our branches
(You will need your passbook, National Identity Card, and duly completed withdrawal form)

Locate your nearest branch

Download the application for a new account

Terms & conditions apply

 

CDB REAL SAVINGS ඉහළම පොලී අනුපාතයක් ඔබේ ගිණුමට ලබාදෙන අතර දිවයින පුරා පිහිටි අප ඕනෑම ශාඛාවක ගිණුමක් විවෘත කොට ඔබේ ඉතුරුම් සඳහා ඉහළම වටිනාකමක් ලබාගන්න.

CDB REAL SAVINGS වෙතින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

   • ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා 7% දක්වා පොලියක්.
    අගය පොලී අනුපාතය
    100,000+ 7%
    99,999 – 50,000 5.5%
    49,999 – 0 4.5%
   • නොමිලේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය
   • නොමිලේ ATM මුදල් ආපසු ගැනීම* (මසකට උපරිම 4 වතාවක් දක්වා)
   • නොමිලේ ගනුදෙනු පිළිබඳ SMS දැනුම් දීම
   •  ‍ඔබේ වැටුප සෘජුවම ඔබේ ගිණුමට ප්‍රේෂණය කිරීමේ පහසුකම්.
   • ස්ථාවර නියෝග පහසුකම්.
   • රුපියල් 500ක අවම මුදලකින් ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමේ හැකියාව.
   • වීසා ඩෙබිට් කාඩ් පහසුකම

*නොමිලයේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය, නොමිලයේ ATM මුදල් ආපසු ගැනීම, ගණුදෙනුව සඳහා නොමිලේ කෙටි පණිවුඩ දැනුම් දීමක් ලබා ගැනීම සඳහා මසකට අවසානයේදී ගනුදෙනුකරුගේ ඉතුරුම් ගිණුමේ ශේෂය රු. 10,000 හෝ ඊට වැඩි විය යුතුය.

මෙම ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද?

   • වයස අවුරුදු 18 ඉක්ම වූ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ හැක
   • අවම තැන්පතුව: රු. 500

මා ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

   • දිවයින පුරා පිහිටි අප ඕනෑම ශාඛාවක් වෙත ගොස් හෝ +94 117 388 388 ඔස්සේ අප ඇමතීමෙන් (door-step සේවාව සඳහා) ඔබට ගිණුමක් විවෘත කළ හැක.

මා මුදල් ආපසු ගන්නේ කෙසේද?

   • ඔබේ වීසා ඩෙබිට් කාඩ්පත භාවිතා කොට ඕනෑම වීසා ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ලබාගත හැක.
   • කවුන්ටරයෙන් මුදල් ආපසු ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔබේ පාස් පොත, ජාතික හැඳුනුම්පත හා නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද මුදල් ආපසු ගැනීමේ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත්කළ යුතු වේ.

ඔබ ළඟම ඇති ශාඛාව සොයාගන්න

නව ගිණුමක් සඳහා ඉල්ලුම් පත

කොන්දේසි අදාළ වේ