ස්ථාවර තැන්පතු

CDB ධන සුරැකුම්

නමුත් CDB ඔබට වඩාත් විශිෂ්ට සහ නව්‍ය මූල්‍ය විසඳුම් ලබාදෙමින් ඔබේ අභිලාෂයන් ඉටුකිරීමෙන් සිය සතුට භුක්ති විඳියි. “ධන සුරැකුම්” ස්ථාවර තැන්පතු එම බලාපොරොත්තු සහ සිහින සැබෑ කරගැනීමට ඔබව වඩාත් සමීප කරවන මාවතක් වන අතර, එම ගමනට ඔබට අවශ්‍ය දැනුවත් මූල්‍ය තීරණයන් ගැනීමට ඔබව බලගන්වයි.

දීඝායු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම

ජීවිත කාලය පුරා වෙහෙසව රැකියාවේ යෙදී විශ්‍රාම ලැබීමෙන් පසු ඔබේ තැන්පත් ධනයට අධි සුරක්ෂිත භාවයක් ලබාගන්න. ඔබේ ඉතිරියට වැඩිම ප්‍රතිලාභයක් අත්විඳිය හැකි ආකාරයේ අංග සම්පූර්ණ විසඳුමක් අපි පිරිනමන්නෙමු.