CDB නිවාස ණය

CDB නිවාස ණය හරහා අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට කිසිදු අවහිරයකින් තොරව පහසුවෙන් නිවාස ණය පහසුකම් ලබාගැනීමටත් තම සිහින නිවහන යථාර්ථයක් කරගැනීමටත් අවස්ථාව උදාවේ.

සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

පහත කාරණා සඳහා නිවාස ණයක් වුවමනා ඕනෑම අයෙකුට:

 • නව ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට
 • ගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට
 • ඔබ සතු ඉඩමක ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට
 • පවතින ගොඩනැගිල්ලක් අලුත්වැඩියා කිරීමට/ නවීකරණය කිරීමට හා/ හෝ අලුතින් කොටස් එකතුකිරීමට
 • අලුතින් ඉඩමක් මිලදීගෙන නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට

ඔබට අපෙන් ලැබෙන සේවාවන් මොනවාද?

 • අවුරුදු 10ක් දක්වා ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලයක්
 • එක් දිනක් තුළ ණය අනුමැතිය
 • වැඩ කරන දින 7ක් ඇතුළත ණය මුදල පිරිනැමීම

අවශ්‍ය ලියකියවිලි

 • පෞද්ගලික තොරතුරු
 • රැකියාවේ/ ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු
 • දේපළ තොරතුරු
 • නෛතික ලියවිලි

*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ