CDB Home Loans

ඔබ දකින සිහින නිවස අපි යථාර්තයක් බවට පත්කරන්නෙමු.

ඔබ ඔබගේ පළමු නිවස මිලදී ගැනීමට, නව නිවසකට යාමට, ඔබේම නිවසක් තැනීමට, දේපල ආයෝජනය කිරීමට හෝ වඩා හොඳ ගනුදෙනුවක් සඳහා සූදානම්ද? CDB නිවාස ණය මගින් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ සිහින නිවහන යථාර්ථයක් බවට පත්කරගැනීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙමින් බාධාවකින් තොරව පහසු නිවාස ණය පහසුකම් ලබාචීම සිදුකරයි.

CDB නිවාස ණයක් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

 • දින 2 කින් ණය අනුමත කිරීම
 • දින 10 ක් තුළ මුදල් ඔබ අතට
 • විදේශ සේවා නියුක්තිකයින් සඳහා විශේෂ ප්‍රතිලාභ
 • සුවිශේෂී ලෙස ඔබට සරිලන පරිදි සකස් කළ ආපසු ගෙවීමේ සැලසුම්
 • ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි වසර 10 දක්වා
 • කලින් ණය පියවීමේ හැකියාව
 • ගෙවීම් අතරතුර මාස 12 ක සහන කාලයක් භුක්ති විඳින්න
 • නීතිමය ලියකියවිලි හා උකස් උපදෙස් පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුම
 • තරඟකාරී වාරිකයන් යටතේ උකස් ආරක්ෂණ ආවරණය සහ ගිනි රක්ෂණය
 • ආකර්ශනීය ස්ථාවර හෝ වෙනස්වන පොලී අනුපාත ලබා ගන්න

මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

 • නිත්‍ය මාසික ආදායමක් ඇති, තනි පුද්ගල හෝ හවුල්කරු සමඟ අයවලුන්
 • රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්, වෘත්තිකයන් සහ ව්‍යාපාරිකයින්
 • විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින්

මේ සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවා ද?

 • පුද්ගලික තොරතුරු
 • රැකියා / ව්‍යාපාර විස්තර
 • දේපළ විස්තර
 • නීතිමය ලියකියවිලි

කොන්දේසි සහිතයි

Frequently Asked Questions

 1. 1. මට CDB නිවාස ණයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

  • ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට
  • නිවසක් මිල දී ගැනීමට
  • නව නිවසක් ඉදි කිරීමට
  • තිබෙන නිවසට කොටසක් එක කිරීමට හෝ සම්පුර්ණ කිරීමට
  • තිබෙන නිවාස නවීකරණය කිරීමට
  • මහල් නිවාස සංකීර්ණයක නිවසක් මිලදී ගැනීමට
 2. 2. CDB නිවාස ණයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද?

  • අදායම් විස්තර (සහතික කල වැටුප් වාර්තා හෝ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතික සමඟ බැංකු වාර්තා)
  • හිමිකම් ඔප්පු සහ මිනින්දෝරු සැලැස්ම
  • මහල් නිවාස සංකීර්ණ සඳහා: – සහධිපත්‍ය ප්‍රකාශන ඔප්පුව, හිමිකම් ඔප්පුව, සහධිපත්‍ය පිඹුර
  • පළාත් පාලන ආයතන ලේඛන
  • අදාළ ඉදිකිරීම් සඳහා වියදම් ඇස්තමේන්තුවක්
 3. 3. CDB නිවාස ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අවම අදායම කුමක්ද?

  • ශුද්ධ මාසික අවම අදායම රුපියල් 60,000 වේ. (අමතර අදායම් සලක බැලිය හැක)
 4. 4. CDB නිවාස ණයක් ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය වසර කීයද?

  • ණය ආපසු ගෙවීමේ කාල සිමාව උපරිමය අවුරුදු 10ක් දක්වා වේ. විශ්‍රාමික වයස් සීමාව ණය මුදල ආපසු ගෙවීමේ කාලය තීරණය කිරීම සඳහා සලකා බලයි.
 5. 5. CDB නිවාස ණයක් ලබා ගැනීමට ඇපකර අවශ්‍යතාවයන් මොනවද?

  • ණය ලබා ගන්නා දේපළ මූලික ඇපකරයක් ලෙස සලකයි.
  • ණය ගැනුම්කරුගේ නමින් උකස් රක්ෂණ ආවරණයක් අවශ්‍ය වේ.
 6. 6. මගේ ආදායම් තත්ත්වය අනුව සුදුසු පරිදි වාරික ගෙවීමේ සැලැස්මක් මට ලබාගත හැකිද?

  • ඔව්, ඔබේ අවශ්‍යතාව පරිදි ගෙවීමේ ක්‍රමය සැලසුම් කරගත හැක.
 7. 7. CDB නිවාස ණයක් ලබා ගැනීමට අවම වයසක් තිබේද?

  • ඔව්, වයස අවුරුදු 20 ඉක්මවිය යුතුය.
 8. 8. ලබාගත හැකි අවම ණය මුදල කොපමණද?

  • රුපියල් මිලියනයකි
 9. 9. ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල කොපමණද?

  • ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව සහ දේපළ වටිනාකම අනුව උපරිම ණය සීමාව තීරණය කෙරේ.
 10. 10. CDB නිවාස ණයක් ලබාගැනීමට මගේ වැටුප CDB ආයතනය වෙත මාරු කල යුතුද?

  • අවශ්‍ය නැත. නමුත් CDB ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට වැටුප මාරු කිරීම ණය පහසුකම අනුමත කිරීම සඳහා අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත.
 11. 11. ද්විත්ව පුරවැසියන්ට හෝ ස්ථිර පදිංචිය (PR) හිමියන්ට CDB නිවාස ණය ලබාගත හැකිද?

  • ද්විත්ව පුරවැසියන් සඳහා පමණක් CDB නිවාස ණය පහසුකම සඳහා අයදුම් කල හැකි අතර, ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි පවුලේ සාමාජිකයෙකු සම්බන්ධ කල යුතුය.
 12. 12. CDB නිවාස ණය ඉල්ලුම් කිරීමේදී මට ලැබෙන අමතර සේවාවන් මොනවද?

  • නිවසටම පැමිණ සේවා සැපයීම / නීතිමය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට සහ පළාත් පාලන ආයතන ලේඛන ලබාගැනීම සඳහා උපදෙස් ලබාදීම.
 13. 13. විදේශයක සේවය කරන අතරතුර මට නිවාස ණයක් ලබා ගත ගත හැකිද?

  • ඔව්, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයෙකු ඔබ හා සමඟ ණය ගිවිසුම සඳහා සම්බන්ධ කිරීම අවශ්‍ය වේ.
 14. 14. මට විදේශ රටක සිට ණය වාරික ගෙවිය හැකිද?

  • ඔව්, අන්තර්ජාල මාර්ගගත ගෙවීම් කල හැකිය
 15. 15. මම විදේශ ගත වුවහොත් ණය පියවූ පසු ඔප්පුව ලබාගත හැකිද?

  • ඔව්, විශේෂ ඇටර්නි බලපත්‍රයක් මඟින් ඔප්පුව නිදහස් කර ගත හැකිය.
 16. 16. ණය ගෙවන අතරතුර ණය ප්‍රාග්ධනය ගෙවීමෙන් ණය වාරිකය අඩු කරගත හැකිද?

  • ඔව්
 17. 17. ණය පහසුකම සඳහා පෞද්ගලික ඇපකරුවන් අවශ්‍යද?

  • අවශ්‍ය නැත.

වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න

කරුණාකර, ඔබ ඇමතීම සඳහා පහත සඳහන් තොරතුරු සපයන්න: