විදෙස් මුදල් හුවමාරුව

මුදල් හුවමාරුව පහසු දෙයක් නොවේ. බොහෝ විදෙස් මුදල් මෙහි පිළිගැනීමට ලක් වන අතර ඒවා මනී එක්ස්චේන්ජ් හරහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කෙරේ. අනුපාතයන් වෙනස්විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද ?

*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ