කුලී සින්නක්කර / කල්බදු පහසුකම්

අදම ඔබේ සිහින වාහනය රැගෙන යන්න. අපි ලියාපදිංචි කළ හා නොකළ වාහන සඳහා (ලොරි සහ බස් හැර) කල්බදු සහ කුලී සින්නක්කර පහසුකම් පිරිනමන්නෙමු. (පට් පට් ගාලා ලීසිං) ලියාපදිංචි නොකළ වාහන සඳහා වැට් ඉන්වොයිස් වෙනුවෙන් දීමනා සැපයිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබේ මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය අපට දැන්වීම සඳහා මෙතැන “ක්ලික්” කරන්න

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

 • උපරිම වසර 7 දක්වා‍ ගෙවීමේ පහසුව
 • සුහදශීලි සහ කාර්යක්ෂම සේවාව
 • අවම ලියකියවිලි /අවම මූලික ගෙවීම
 • නිවසටම පැමිණ ලබා දෙන එක් දින සේවය

සුදුසුකම් මොනවාද?

 • රුපියල් 25,000ක් හෝ ඊට වැඩි මාසික ආදායමක් ඇති පුද්ගලයින්
 • වයස අවුරුදු 20 සිට 55 දක්වා

අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද?

 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්
 • ස්ථාවර පදිංචිය සනාථ කළ හැකි බිල්පත්
 • පසුගිය මාස 6ක කාලයේ ජංගම ගිණුම් ප්‍රකාශනයක්. (අදාළ වේනම්)
 • ජංගම ගිණුමක් නොමැති නම් ඉතිරි කිරීමේ පාස් පොත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය
 • සේව්‍යයා වෙතින් ලබාගත් වැටුප් විස්තර සහ ලිපියක් (අදාළ වේ නම්)
 • බදු ගෙවීම් පිළිබඳ තහවුරු කෙරෙන ලියවිලි
 • වත්කම් හා අනෙකුත් සුරක්ෂිතතාවයන් පිළිබඳ තොරතුරු
 • මෙම පහසුකම ලබා ගැනීම සඳහා උපකාරි වේ යැයි ඔබ සිතන අනෙකුත් ඕනෑම ලියවිල්ලක් හෝ තොරතුරු

*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ