පුද්ගලික ණය

CDB විශේෂ වරප්‍රසාද සහිත පුද්ගලික ණය මගින් ඔබගේ සහ ඔබේ සමීපතමයින්ගේ පුද්ගලික අපේක්ෂාවන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් ඔබ වෙතට ක්ෂණික ප්‍රවේශයකින් ලබා දෙයි. අප කණ්ඩායම ඔබේ අවශ්‍යතාවය නිසි ලෙස වටහා ගනිමින් ඔබට සුවිශේෂී පුද්ගලික සේවයක් ලබා දෙනු ඇත. ඔබේ සිහිනය අපි සුළු කොට නොතකන්නෙමු. CDB විශේෂ වරප්‍රසාද සහිත පුද්ගලික ණයක් තුළින් ඔබේ සිහින සැබෑ කරගන්න

ඔබේ මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය අපට දැන්වීම සඳහා මෙතැන “ක්ලික්” කරන්න

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

 • ඇපකරුවන් හෝ වෙනත් ඇප අවශ්‍ය නොවීම
 • නම්‍යශීලී නැවත ගෙවීමේ සැලසුම්
 • අවම ලියකියවිලි සහ කරදරවලින් තොර ණය ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය
 • ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා පුද්ගලික සේවය

සුදුසුකම් ඇත්තේ කාහටද ?

 • වයස අවුරුදු 23-55 අතර පුද්ගලයින් (ණය මුදල විශ්‍රාම වයස තුළ ගෙවිය යුතුය)
 • පිළිගත් ආයතනයක ‘විධායක’ හෝ ඉන් ඉහළ ශ්‍රේණියක අවම වශයෙන් වසර 03ක සේවා කාලයක් සහ අවම වශයෙන් වත්මන් වෘත්තියේ වසර 02ක සේවා කාලයක් සපුරන ලද අය
 • අවම වැටුප රුපියල් 25,000 හෝ ඊට වැඩි

අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි මොනවාද ?

 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්
 • ස්ථාවර පදිංචිය සනාථ කළ හැකි බිල්පත්
 • පසුගිය මාස 6ක කාලයේ ජංගම ගිණුම් ප්‍රකාශනයක් (අදාළ වේනම්)
 • සේව්‍යයා වෙතින් ලබාගත් වැටුප් විස්තර සහ ලිපියක් (අදාළ වේනම්)


*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ