රන් 3න් තෑගි වරම

 

රන් පවුමකට ඉහළම මුදලක් සමඟින් සෑම ගණුදෙනුවක් සඳහාම වටිනා ත්‍යාගයක් හිමි කරගන්න.

 

2019 දෙසැම්බර් 03 වන දා තෙක් වලංගුයි.

 

ගණුදෙනු වටිනාකම (රු.)

තෑගි අයිතිමය

0 – 10,000

කීටැග් / පෑන්

10,000 – 25,000

සෙරමික් මග්

25,000 – 50,000

ලන්ච් බෑග් / කාන්තා පසුම්බි

50,000 – 100,000

LED රීචාර්ජබල් ටෝච්

100,000 – 300,000

ස්ටීල් වැකුම් ප්ලාස්ක් / කුඩ

300,000 – 500,000

රන්කැටි බෑග් / ට්‍රැවලින් බෑග්

500,000 – 1,000,000

විදුලි කේතල

1,000,000 – 2,000,000

රයිස් කුකර් /ගෑස් කුකර්

2,000,000 above

බ්ලෙන්ඩර්

කොන්දේසි සහිතයි

 

වැඩි විස්තර දැනගන්න:

කරුණාකර, ඔබ ඇමතීම සඳහා පහත සඳහන් තොරතුරු සපයන්න: